AMONIAC BỘT

Bột khai Amonic chuyên dụng của Nikodo dùng để rãi trong nhà yến, tạo mùi sinh cảnh. Bột khai amonic giúp cho chim yến quen với mùi hương của nhà yến